דף הבית > כתבות ומאמרים > תקנון תחרות - הכי מעצבן שיש

תחרות פייסבוק

תקנון תחרות - הכי מעצבן שיש

תקנון תחרות"-  הכי מעצבן ש.. "

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל התחרות (כהגדרתו להלן) על-ידי עורכת התחרות (כהגדרתה להלן), בעמוד הפייסבוק של אלבר.

השתתפות בתחרות (כהגדרתה להלן) מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכלל הוראות התקנון. משתתף שאינו מקבל את איזו מהוראות התקנון מתבקש שלא לקחת חלק בפעילויות.

1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"עורכת התחרות" או "החברה" – אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ ויתר החברות בקבוצת "אלבר";

"העמוד" -עמוד הפייסבוק של החברה;

"התחרות" –  התחרות שתנאיה מוסדרים בתקנון זה;

"תקופת התחרות" - מיום 14/02/21, החל מהשעה 10:00 עד ליום 21/02/21 עד לשעה 12:00*.

* החברה שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה, את הזכות לשנות את תקופת התחרות, להאריכה או לקצרה או לבטלה באופן מוחלט או לשנות כל תנאי מתנאי התחרות ומכללים אלו (על ידי הוספה, גריעה או שינוי) או לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו/או מהותם ו/שיעורם או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון, וזאת בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה בדף הפייסבוק של החברה. למשתתף בתחרות, כהגדרתו להלן, ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

"משתתף" - כל אדם שבכל המועדים הרלוונטיים לתחרות עומד בכל התנאים המפורטים להלן: (א) הוא בגיר, כמשמעות מונח זה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק");(ב) הוא אזרח מדינת ישראל ומקום מושבו הינו בישראל; (ג) הוא בעל פרופיל פייסבוק אישי ופעיל הרשום על שמו; ו-(ד) הוא עומד בכל יתר תנאי התחרות כמפורט בתקנון זה.

מובהר, כי בתחרות רשאים להשתתף יחידים פרטיים בלבד (ולא תאגידים מכל סוג ו/או בתי עסק ו/או קבוצות אנשים), אשר חשבון הפייסבוק שלהם נמצא בשימושם האישי ולמטרות פרטיות בלבד, ושאינו משמש למטרה עסקית ו/או שיווקית ו/או פרסומית ו/או לכל מטרה דומה אחרת.

"פרסום" – כל תוכן שמשתתף יעלה לעמוד במסגרת התחרות, ובהתאם להוראות תקנון זה (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תמונות, וידיאו, ציורים, עיצובים, טקסטים, קבצים, רעיונות וכד').

"הזוכה/ים" – משתתף/פים אשר הוכרז/ו כזוכה/ים בהתאם להוראות תקנון זה.

"הפרס/ים" – 1 שובר מתנה של חברת BUYMEע"ס 300 ₪ כל אחד.

"ועדת השיפוט" - ועדה שתורכב מצוות שופטים מטעם עורכת התחרות, לפי בחירתה ולפי שיקול דעתה הבלעדיים, ושתפקידה יהיה לבחור את הזוכה/ים.

***ראו הגדרות נוספות בגוף התקנון.

2. כללי

2.1. תקנון זה כולל את כל התנאים המחייבים ביחס לתחרות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר של עורכת התחרות בקשר עם התחרות (לרבות, בכתב, בעל פה, בעיתונות הכתובה ו/או האלקטרונית ו/או בכל מדיה אחרת), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, והן אשר תחייבנה.

2.2. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום שהפניה/ההתייחסות בתקנון היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

3. ההשתתפות בתחרות, מהותו ותנאיו

3.1. על מנת להשתתף בתחרות, נדרש כל משתתף (וזאת, בנוסף לעמידתו בכל יתר תנאי הגדרת "משתתף" כמפורט בסעיף 1 לתקנון זה לעיל), לבצע את הפעולות הבאות: לעלות תגובה לפוסט בפיסבוק ולשתף גם בסטורי אינסטגרם.

3.2. במהלך תקופת התחרות בלבד הגולשים יתבקשו להעלות תגובה על הפוסט שתפרסם החברה בנושא בעמוד הפייסבוק שלה. החברה רשאית לכלול הנחיות ופרטים נוספים ביחס לתגובה האמורה בפוסט שיפורסם בנושא בעמוד הפייסבוק שלה.

3.3. ועדת השיפוט תבחר לפי שיקול שני זוכים מתוך המשתתפים אשר העלו פרסומים לעמוד כאמור לעיל, הזוכה יזכה בפרס (כהגדרתו לעיל) , כאשר ההודעה על הזכייה תימסר לאחר תום תקופת התחרות.

3.4. הזוכה יהיה המשתתף שיעלה לעמוד תגובה הומוריסטית לדברים שמעצבנים ברכב או בנהיגת רכב,  ועדת השיפוט תבחר את הזוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי, תוך שהיא תהיה רשאית (אך לא חייבת) להתחשב גם בתגובות הגולשים שקיבל כל פרסום. ועדת השיפוט תהא חייבת להכריע על-פי קריטריוני התחרות כמפורט לעיל, ולא על-פי הגרלה כלשהי. עצם בחירת ועדת השיפוט בזוכים תהיה סופית, מוחלטת, בלתי ניתנת לערעור ולא תהווה עניין לדיון משפטי, וזאת על-פי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ועדת השיפוט לא תידרש לנמק באופן כלשהו את החלטותיה ובחירותיה.

3.5. החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכה באמצעות פנייה אישית לזוכים דרך תיבת ההודעות הפרטית של הזוכה  בפרופיל הפייסבוק שלו. במסגרת הפנייה תודיע החברה לזוכה על הזכייה ותבקש מממנו  ליצור קשר עם החברה.

3.6. לאחר קבלת מספר הטלפון השל הזוכה, יצרו נציגי החברה קשר טלפוני עם הזוכה. הפרס ישלח ישירות למספר הטלפון הנייד או כתובת המייל של הזוכה בישראל

3.7. החברה שומרת לעצמה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות את הזכיה בפרס באימות זהותו של הזוכה, באמצעות הצגת תעודת זהות, רישיון רכב, וכד'.

3.8. במקרה בו זוכה לא יגיב להודעת החברה כאמור לעיל, וזאת בתוך 48 שעות ממועד פרסומה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בתחרות כאמור בתקנון זה ו/או מסרב לשתף פעולה עם עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ו/או הזוכה לא אימת את זהותו כנדרש על ידי עורכת התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, יאבד הזוכה את זכותו לקבל הפרס ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, וועדת השיפוט תבחר זוכה נוסף במקום הזוכה שלא השיב להודעה כאמור.

3.9. אין מניעה/מגבלה על כך שמשתתף יעלה יותר מפרסום אחד מטעמו לעמוד בתקופת התחרות. למען הסר ספק יובהר, כי על אף שניתן להעלות יותר מפרסום אחד כאמור (ובכך להגדיל את סיכויי הזכייה), משתתף לא יוכרז כזוכה יותר מפעם אחת במהלך התחרות.

4. הבהרות לגבי הפרסים

ההבהרות שלהלן יחולו לגבי כל הפרסים שיחולקו במסגרת התחרות:

4.1. החברה שומרת על זכותה לשנות את הפרס/ים, כהגדרתם בסעיף 1 לעיל, ו/או לגרוע מהם ו/או להוסיף עליהם ו/או להעניק במקומם פרס/ים אחר/ים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2. למען הסר ספק יובהר, כי זוכה לא יהיה רשאי להמיר ו/או להחליף את הפרס בו זכה, בכל דרך שהיא, לכסף ו/או לשווה כסף. מבלי לגרוע מהאמור, הזכייה בפרס היא אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

4.3. הפרס ישלח לזוכה בהתאם למספר הנייד או כתובת המייל אשר תימסר לחברה על ידי הזוכה הזוכה יישא באחריות בכל מקרה של טעות במספר הנייד או כתובת המייל אשר תישלח על ידו לחברה. החברה לא תהיה חייבת להעניק לזוכה פרס חלופי או פיצוי אחר כלשהו במקרה בו הפרס ישלח לכתובת שגויה בשל טעות הזוכה ו/או במקרה ששובר ו/או אישור זכיה מכל סוג שהוא אבד ו/או נגנב וכיו"ב. עורכת התחרות תהא רשאית לבקש מהזוכים לזהות את עצמם בדרך שתקבע.

4.4. החברה תהיה רשאית לבטל ו/או שלא למסור ו/או לדרוש בחזרה (לפי העניין), מכל משתתף בתחרות את הפרס בו זכה (ככל שזכה), וזאת ככל שהשתתפותו בתחרות ו/או זכייתו בפרס הייתה כרוכה ו/או בוצעה/מומשה על-ידו (ו/או על-ידי מי מטעמו) בדרכים בלתי כשרות, לרבות (אך לא רק) תוך ביצוע עבירה או עקב מעשה שאינו כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה (לרבות, אי עמידתו בתנאי תקנון זה). בנוסף, עורכת התחרות שומרת על זכותה לנקוט באמצעים משפטיים נגד כל גורם אשר ינסה להשתתף בתחרות שלא כדין ו/או תוך הפרה של תנאי מתנאי תקנון זה; לשלול ממנו את זכות ההשתתפות ו/או את הפרס (במידה שלכאורה זכה בו); וכן לפסול אותו מהשתתפות בתחרויות עתידיות שלה.

4.5. לזוכה/ים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה, לרבות בגין בחירת הזוכה ו/או מימוש הפרס/ים ו/או אי מימושו/ם.

4.6. מובהר בזאת כי החברה ו/או כל מי מטעמה אינה אחראית על אופים ו/או איכותם ו/או טיבם של הפרסים או לכל מרכיב הכלול בהם, וכי הם אינם אחראים לכל נזק (בין אם ישיר ובין אם עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לפרסים או למימושו, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד החברה ו/או מי מטעמן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

5. שימוש החברה בפרסומים שמועלים על ידי המשתתפים

5.1. כל משתתף אשר יעלה לעמוד פרסום, כהגדרתו בסעיף 1 לעיל, מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות המשפטיות בפרסום, וכי הוא רשאי להעלות את הפרסום לפייסבוק לצרכי התחרות. אם המשתתף אינו בעל הזכויות בפרסום/ים שהוא העלה לעמוד, הרי שהמשתתף מצהיר ומאשר כי הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בפרסום, המתירה לו למסור ו/או לשלוח ו/או להעלות את הפרסום לעמוד והמאפשרות לחברה ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש בכל פרסום כאמור.

5.2. באישורו את תקנון זה, מאשר המשתתף לחברה לעשות כל שימוש מסחרי בפרסום/ים אשר יועלו על ידו, לרבות כל שימוש בפרסומים בעמוד הפייסבוק של החברה, עמודי פייסבוק נוספים ו/או אתרים נוספים הקשורים לחברה ו/או כל פרסומת אשר תופק על ידי החברה.

5.3 המשתתף מסכים לקבל תוכן שיווקי מעורכת התחרות בכל תחום ו/או עניין הנוגע לעסקיה ולרבות הצעות לרכישת מוצרים הנמכרים על ידי עורכת התחרות ופרטים לגבי מבצעים שתערוך עורכת התחרות.

5.4. המשתתף מוותר בזאת על, וממחה בזאת לחברה, כל זכות בפרסום, לרבות זכויות יוצרים, זכות למימוש זכותו המוסרית וכן על כל זכות לקבלת תשלום או תמלוג כלשהו בגין השימוש בפרסום (אם וככל שהיה זכאי לכך מכוח כל דין).

5.5. הוראות סעיף 5 זה יחולו על כל פרסום אשר יועלה על ידי משתתף לעמוד, כולו או חלקו, בין אם זכה המשתתף בפרס ובין אם לאו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תהיה למשתתף כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן).

5.6. החברה רשאית (אך לא חייבת) לפרסם את שמם של הזוכים בתחרות בעמוד, או בכל אמצעי תקשורת או מדיה אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והמשתתף מוותר על כל טענה בהקשר זה.

6. שונות

6.1. המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לעצם קיום התחרות, לעצם השתתפותו בה (או אי ההשתתפות בה) ו/או לזכייה או אי הזכיה בה.

6.2. עורכת התחרות ו/או ועדת השיפוט תהיינה רשאיות, בין היתר, לדרוש ממשתתף להסיר את הפרסום, כהגדרתו לעיל, וכן כל תוכן אחר, שיועלו על-ידי משתתף (ו/או על-ידי כל גורם אחר) וכן לפסול את המשתתף עצמו ו/או את המבקש להשתתף בתחרות, מלהשתתף בתחרות, וזאת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן נימוקים (כל-זאת, לרבות במקרה שהפרסום ו/או כל תוכן אחר שהמשתתף העלה אינם ראויים ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או מכפישים ו/או נוגדים את תקנת הציבור).

6.3. חל איסור מוחלט על המשתתפים בתחרות להעלות פרסומים לעמוד, המפירים ו/או שבפרסומם יש כדי להפר כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהוו הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה); הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה, פגיעה ברגשות הציבור); הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם (או להסיר ככל שכבר פורסם) כל חומר אשר לדעתה קיים חשש, כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעתה איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בתחרות (לרבות בניהולו התקין) ו/או בכל גורם אחר - והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות וללא צורך במתן נימוק. מבלי לגרוע מכל האמור, חומרים שלא יפורסמו או יוסרו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

6.4. המשתתף מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם הפרסום שנשלח על ידי המשתתף ו/או זכויות הקניין בו.

6.5. מבלי לגרוע מכל יתר האמור בתקנון זה, עורכת התחרות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בכל מקרה של מעשה או מחדל של משתתף בתחרות ו/או של צד שלישי כלשהו, אשר לא יאפשרו בין היתר את ההשתתפות בתחרות ו/או את הזכייה בו ו/או את קבלת הפרס/ים ו/או את מימושו/ם.

6.6 עורכת התחרות לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של נציגי עורכת התחרות ו/או מי מטעמם, וכן לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק, ו/או באמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.

6.7. ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורכת התחרות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזקים מכל מין וסוג שהוא (ובכלל זה, עגמת נפש) שייגרמו, במישרין או בעקיפין, למשתתף בתחרות (ובכלל זה – לזוכה/ים) ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות (לרבות בכל הקשור למימוש הפרס/ים).

6.8. מובהר כי למשתתפים/לזוכים ו/או למי מטעמם, לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מעורכת התחרות ו/או ממי מטעמה הנוגעות לזכויות יוצרים בקשר עם התחרות ותקנון זה.

6.9. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובהר, כי בעצם השתתפותו של כל משתתף בתחרות, מאשר ומצהיר הוא כי קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו; וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו ובקשר לתחרות, במישרין או בעקיפין, כלפי עורכת התחרות ו/או כלפי כל מי מטעמה (לרבות, ועדת השיפוט ומי מחבריה; בעלי מניותיה של עורכת התחרות; חברות קשורות אליה; ונושאי משרה; עובדים; שותפים, מנהלים ובעלי מניות בכל אלה). בכל מקרה, וגם אם לא קרא תקנון זה, מסכים בזאת כל משתתף כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

6.10. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת חלקים בתחרות או לבטלו בכללותו, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, עורכת התחרות תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מבנה התחרות, תוכנו, נהליו, תקופתו, תנאיו, מועדים לפיו, להוסיף עליו או לגרוע ממנו. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון התחרות ותחייב כל משתתף בו, ועורכת התחרות וכל מי מטעמה לא יחויבו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור. לעניין זה, מופנית תשומת הלב לכך כי ייתכן ובמהלך התחרות יעודכן התקנון (כל עדכון או תיקון בתקנון יפורסמו על-ידי עורכת התחרות כנדרש בתקנון זה ולפי הדין).

6.11. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיו"ב, אירועים שאינם תלויים/בשליטת עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, לא יהיו באחריות החברה ולא יזכו את המשתתף בתחרות בכל סעד ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול התחרות (לרבות בדף הפייסבוק של החברה) ימנעו ו/או לא יאפשרו את השתתפותו של משתתף בתחרות ובכלל זה את קבלת הפרס/ים ו/או את מימוש הפרס/ים, מסכים אותו משתתף שלא יהיו לו ו/או לכל מי מטעמו טענות /או דרישות כלשהן כלפי עורכת התחרות וכל מי מטעמה.

6.12. רישומי עורכת התחרות יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת ו/או לעיבוד נתונים ו/או פרטים במסגרת התחרות ולא תישמע כל טענה ממשתתף בתחרות (לרבות הזוכים) בדבר נכונות ו/או דיוק הפרטים ו/או הנתונים.

6.13. ההשתתפות בתחרות אסורה על עורכת התחרות (לרבות חברות קשורות אליה ובעלי מניות בהן); על חברי ועדת השיפוט; ועל עובדים ו/או שותפים ו/או מנהלים ו/או נושאי משרה של/בכל אלה, וכן על עובדי ציבור, כמשמעותו של מונח זה בחוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979 (וכן לבני זוגם החיים עימהם או לילדיהם הסמוכים על שולחנם).

6.14. כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום חובה מכל סוג שהוא, בקשר עם השתתפות משתתף בתחרות או עם קבלת/מימוש הפרס, יהיו על חשבון המשתתף בלבד ובאחריותו הבלעדית. עורכת התחרות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם תידרש לכך, את פרטיו הרלוונטיים של כל משתתף כאמור בתחרות.

6.15. החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על-פי חוק או על-פי הוראה של רשות מוסמכת, בקשר ישיר או עקיף לתחרות ו/או לתקנון זה.

6.16. לבתי-המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, תהיה סמכות השיפוט והדיון הבלעדית בכל עניין הנובע מתקנון זה ובכל הקשור לתחרות, ולא תהיה סמכות כאמור לכל בית- משפט ו/או ערכאה אחרת. על התחרות ותקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

6.17. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי
חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

6.18. הוראות תקנון זה באות להוסיף על תנאי השימוש הכלליים של החברה בעמוד, ועל תנאי השימוש הכלליים של פייסבוק. בכל סתירה בין הוראות מסמכים הנ"ל, יגברו הוראות תקנון זה.

6.19 למען הסר ספק יובהר כי הפעילות נערכת לצרכי משחק והנאה בלבד ולא תחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז-1977.

6.20. לבירורים ושאלות בנוגע לתחרות ולתקנון, ניתן לפנות אלינו בעמוד בפרטי.