Banner Tekanon 01

תקנון באנו להוריד

תקנון מבצע מכונית יד שניה עד 40% הנחה

 

 

כללי

1.1. חברת אלבר ציי רכב בע"מ, ח.פ. 512642281 ("החברה") מקיימת ימי פעילות בכלל סניפיה, לרכישת רכבים משומשים ("ימי פעילות"), במסגרתם לקוחות זכאים (כהגדרתם בסעיף 4 להלן) יהיו זכאים, בכפוף לתנאים הנקובים בתקנון זה, לקבל הטבות המפורטות בתקנון זה.

 

1.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר ימי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

 

1.3. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

תקופת הפעילות

2.1. ימי הפעילות יחלו ביום 08.07.2024 ויסתיימו ביום 08.08.2024 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם ("תקופת ימי הפעילות").

 

2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת ימי הפעילות, להקדימו, לעכבו או לבטלו מכל סיבה שתיראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.

 

2.3. החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת ימי הפעילות, לרבות הופעת פרסומות ו/או הפניות לימי הפעילות בפרסומים שונים מכל סוג שהוא.

 

הרכבים המשתתפים בימי הפעילות והזכאים להטבות

 

3.1 רכבים משומשים ממגוון דגמים והכל כמפורט להלן:

 

רכבים משנת (עליה לכביש) 2008-2016 כגון: ניסאן מיקרה, פורד פוקס סטיישן, שברולט קרוז, אופל זאפירה, שברולט ספארק, רנו פלואנס, פיג'ו 508, קיה פורטה, פיג'ו 308  (להלן: "רכבים בהנחות של עד 40%")

 

3.2. המספר המינימלי של הרכבים בהנחה הינו 30, הרכבים המוצרים בהנחה של 40% הינו 10.

 

3.3. התמונות להמחשה בלבד.

 

לקוחות זכאים

 

4.1 לקוח זכאי להטבות המפורטות בתקנון זה הוא לקוח אשר הזמין מהחברה רכב מהרכבים המשתתפים בימי הפעילות במהלך תקופת ימי הפעילות, שילם את מלוא התמורה עבור הרכב, וכן עומד בתנאים להלן ("לקוח זכאי"):

 

(א) הלקוח תושב ישראל מעל גיל 18 בעת ביצוע ההזמנה

 

(ב) הלקוח חתם על הסכם לרכישת רכב במהלך תקופת ימי הפעילות

 

(ג) הלקוח הינו לקוח פרטי ולא עסק ולא סיטונאי רכב.

 

ההטבות הניתנות במהלך תקופת ימי הפעילות

לקוחות זכאים יהיו זכאים להטבות המפורטות להלן, בהתאם ובכפוף לתנאי ההטבות כמפורט להלן:

 

5.1 לרכבים הבאים יינתנו הנחות בגובה של עד 40% הנחה - ניסאן מיקרה, פורד פוקס סטיישן, שברולט קרוז, אופל זאפירה, שברולט ספארק, רנו פלואנס, פיג'ו 508, קיה פורטה, פיג'ו 308 

 

5.2 ההטבות הניתנות במסגרת הפעילות אינן ניתנות לשינוי או המרה כלשהם, לא בכסף ולא בשווה כסף.

 

5.3 ההטבות הינן אישיות ללקוח הזכאי ולא ניתנות למכירה או להעברה לצד שלישי או לשימוש עבור רכב שאינו הרכב אותו רכש הלקוח הזכאי במסגרת ימי הפעילות.

 

5.4 אין כפל מבצעים והנחות.

 

5.5 האמור בתקנון זה הינו בכפוף למדיניות ההחזרות שבאתר החברה.

 

5.6 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מתנאי הסכם הזמנת הרכב, אלא אם נאמר אחרת ובמפורש בתקנון זה.

 

5.7 החברה איננה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ אם באופן ישיר ו/או עקיף בגין השתתפות בהטבה ו/או בגין מימושה.

 

5.8 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות התקנון לכל דבר ועניין.