Ethical Code1

הקוד האתי- קבוצת אלבר

1.  טובות הנאה, תשורות וניגוד עניינים

1.1      כללי

החברה תנהל את עסקיה באופן אחראי והוגן, כך שכל פעולותיה מתבצעות על פי החוק וכללי התנהגות עסקית נאותה. כל עובדי חברה יידרשו להתנהג ביושר, באמינות ובהגינות לרבות עם הגורמים הקשורים אליה, לקוחותיה וספקיה. הקוד האתי נותן ביטוי לאמות המידה והכללים החשובים לחברה. בכל מקרה של אי בהירות, על העובד לפנות לממונים עליו לצורך קבלת הנחיות/הבהרות.

1.2      טוהר מידות

 • החברה על כל סניפיה, תקפיד על התנהגות מוסרית לפי אמות המוסר והנורמות המקובלות של עובדיה בעת מילוי תפקידם בחברה ועל ייצוג מכובד על ידי עובדיה, נציגיה וספקיה.
 • החברה תייחס חשיבות רבה לטוהר מידות בפעולותיה ובכלל זה מניעת: שחיתות מידות, שוחד, משוא פנים, העדפה שרירותית, ניגוד עניינים ושיקולים זרים.
 • במקרה של חשד שעובד פגע בטוהר המידות תוך מילוי תפקידו בחברה, שעלול לחייב חקירה משטרתית ידווח המקרה לגורמים המתאימים בהתאם לעניין ולנסיבות.
 • החברה תעודד את עובדיה לדווח על כל חשש של פגיעה בטוהר המידות ותגן כחוק על המתריע בפני פגיעה בטוהר המידות.
 • מבקר הפנים של החברה ישמש ככתובת לתלונות הציבור ויטפל בבירור התלונה והמלצות לפעולות מתקנות כנדרש. החברה מתחייבת לשמור סודיות כל פניה של עובד בנדון וכן תתאפשר גם פנייה אל המבקר באופן אנונימי. ניתן לפנות למבקר החברה לעניין זה טלפונית וגם בכתב ולמען את המכתב למשרדו ברחוב אריה שנקר 13, ראשון לציון.

1.3     איסור קבלת טובות הנאה ותשורות

א.    החברה תקפיד שכל העובדים והמנהלים ינהגו ביושר, באמינות והגינות ובהתאם לכללי הקוד האתי.

ב.    החברה תאסור על קבלה או מתן מתנות או טובת הנאה (תשורה, הטבה, בונוס, תשלום) הכרוכה ישירות או בעקיפין, או אפילו למראית עין, בניסיון לקבל תמורה כלשהי וזאת על מנת שלא יהיה נתון העובד במצב בו עלול להיות מושפע שיקול דעתו בעת מילוי תפקידו במתן יחס מועדף  או כוונה לגרום לשינוי החלטות.

 • עובד רשאי לקבל מתנה אישית קטנת ערך מגורמים בחברה לרגל אירוע אישי או לפי הנוהג בהתאם לנסיבות העניין.
 • החברה תאסור על עובדיה להתקשר עם גורם חוץ הנמצא עימם בקשר עבודה ישיר ולרכוש ממנו מוצרים/שירותים לצרכים פרטיים, אלא אם כן יינתן לכך אישור ע"י הגורמים הממונים על העובד.
 • החברה תדרוש מכל עובד שקיבל טובת הנאה או תשורה מגורם חוץ, לדווח על כך לממונה ולא לקבלה וזאת למעט תשורות מסחריות מקובלות (בעלות ערך נמוך או הנושאים את סמל או שם החברה המעניקה אותם) בנסיבות העניין.
 • חל איסור על ממונה לקבל טובות הנאה מעובד עליו הוא ממונה, ישירות או בעקיפין וכן עובד לא יקבל טובת הנאה מהממונה. החברה תאסור מצבים של התקשרות עסקית בין ממונה לעובד מחוץ לשעות העבודה, כדי למנוע פגיעה במערכת התקינה של יחסי העבודה.
 • החברה תתיר קבלת מתנה לרגל מאורע חגיגי של העובד או של בן משפחתו ממכרים, מאורחים או מוזמנים הבאים במגע עימו עקב מילוי תפקידיו של העובד בחברה או עם היחידה שבה הוא מועסק, לרבות המחאה, או המחאת שי בערך סביר לאירוע מסוג זה.
 • החברה תתיר קבלת פרס המוענק לעובד בפומבי על ידי גוף ציבורי, בין אם מתן הפרס קשור/אינו קשור לעבודתו בחברה.

1.4       ניגוד עניינים

 • החברה תדרוש שעובדיה ימלאו את תפקידם ביושר ובהגינות וימנעו ממצבים או מעשים שבעטיים עלול להיווצר ניגוד עניינים בין טובת חברה וטובתם האישית של העובדים או בני משפחותיהם/חבריהם, או של מתחרים וגורמי חוץ אחרים הקשורים אליהם ואשר מצויים בניגוד עניינים מול חברה. באחריות העובד למנוע מצבים כאלה.
 • חוק החברות, התשנ"ט-1999, קובע דרכי טיפול ואישור מיוחדות לאישור עסקאות בהן יש ענין אישי לבעל שליטה בחברה ו/או לנושא משרה בחברה. בחברה אף אומצו מספר נוהלי עבודה המיועדים לטיפול בעסקאות מסוג זה. כל עסקה של החברה המעוררת חשש לעניין אישי או להתקשרות עם בעל עניין ו/או בעל שליטה תדווח ליועץ המשפטי של החברה אשר יערוך בדיקה באשר להליכי האישור הנדרשים וכן את הצורך בדיווח למשקיעים- בין בדוח מידי ובין במסגרת דוח עתי או תקופתי של החברה.
 • החברה תדרוש מעובדיה להימנע מהשקעות כספים או כל פעילות עסקית אחרת העלולה ליצור מצב של ניגוד עניינים.
 • החברה תדרוש שעובד שלה לא יהיה קשור, לא ישפיע או ינסה להשפיע על עסקה בה עלול להיות לו עניין אישי או טובת הנאה מהגורם איתו מבוצעת העסקה ואשר עלול לפגוע בכך בעניינה של חברה.
 • החברה תאסור על עובדיה פעילות עסקית או תעסוקתית פרטית כלשהי עם ארגון עסקי המתחרה בחברה, או עם לקוח או ספק של החברה, אם אותה פעילות עלולה לגרום לעובד מצב של ניגוד עניינים בביצוע תפקידו בחברה, הכול כמפורט בנהלי חברה.
 • עובד חברה לא יקבל תשלום בכל צורה שהיא עבור שירותים שבוצעו על ידי החברה מכל מקור אחר  פרט לחברה.
 • בכל מקרה של ספק, על העובד להעלות את הסוגיה למנהל ברמת מנהל מחלקה ומעלה.

1.5       שימוש במידע פנימי למטרת תועלת אישית

 • בנוסף למגבלות הקבועות בחוק, החברה אימצה תכנית אכיפה פנימית בניירות ערך הקובעת כללים מפורטים שנועדו למנוע שימוש במידע פנים בכל הקשור למסחר בניירות ערך של החברה.
 • עובדי החברה ומנהליה אינם רשאים לבצע כל עסקה בניירות ערך של החברה אם הם מחזיקים במידע פנים של החברה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תאסור על עובדיה להשתמש במידע פנימי (מידע שלא ברשות הציבור) למטרות מסחר בניירות ערך של החברות הקשורות או הנמצאות בתהליכי התקשרות עם החברה, או כול מטרה אחרת העלולה להקנות לעובד תועלת כלכלית או אישית.
 • החברה אוסרת על עובדיה להעביר מידע שאינו ברשות הציבור שהגיע לידם במסגרת תפקידם בחברה.
 • החברה תדרוש מעובד להודיע לממונים עליו במקרה שהשקיע או מחזיק במניות, או שיש לו שליטה בהחזקת מניות של חברה/ארגון מתחרה, חברה קשורה, ספק או לקוח של חברה והשקעתו זו או החזקתו, או שליטתו במניות אלו עלולה להשפיע או חשש להשפיע על יכולת העובד לבצע את תפקידו ללא השפעה.
 • החברה תקפיד לאכוף על עובדיה שימוש נאות במידע של גורמים זרים המגיע לעובד במסגרת מילוי תפקידו ואוסרת ניצול מידע זה למטרות של תועלת אישית.

 

2.  שיווק מכירות ולקוחות

2.1     כללי

הלקוח מהווה נכס מרכזי של חברה וחשוב מאוד לשמור על שביעות הרצון של הלקוחות. החברה מספקת ללקוחותיה שירותים תוך שמירה על איכות ואמינות.
החברה מנהלת את הקשרים עם לקוחותיה ושותפיה העסקיים באמצעות עובדיה המוסמכים לכך, בהגינות, יושר ואמון ואינה משלימה עם התנהגות לא ישרה או כזו העלולה להתפרש כלא ישרה של עובדיה. החברה תקפיד על שקיפות ומתן מידע מלא והוגן ללקוחות לשימוש בשירותי החברה.

2.2       פרסומים

 • הפרסומים העסקיים של חברה יציגו את חברה, כושרה, מוצריה ושירותיה בפני לקוחות פוטנציאליים. הפרסומים יתמכו במאמץ השיווקי על ידי הבלטת כושרה של החברה, יכולותיה הניהוליות והארגוניות וניסיונה הרחב והמגוון .
 • פרסומים של החברה, מוצריה ושירותיה יהיו מדויקים, אמינים, מהימנים ותואמים את המדיניות של חברה.
 • יפורסמו רק תכנים שאושרו בהליך כפי שנקבע בנהלי חברה.

2.3       השתתפות במכרזים

 • חברה תשתתף במכרזים בהתאם לכללים המפורטים, על פי חוקי המדינה ועל פי דרישות ייחודיות של מפרסמי המכרז בכל שלבי ההכנה וההגשה של המענה למכרז.
 • החברה מצפה לזכות במכרזים על בסיס היתרונות והאיכויות שיש לה על פני מתחריה והבהרתם ללקוחות וללא ניסיון של הטיית תוצאות המכרז.
 • החברה תדרוש מעובדיה הקשורים למתן מענה למכרז, להכיר היטב את החוקים והתנאים הייחודיים שהוגדרו למכרז מסוים כדי למנוע בין היתר חריגה מהוראות הדין ומכללי האתיקה.

2.4    הגבלים העסקיים ותחרות הוגנת

החברה מאמינה בקיומה של תחרות מסחרית ועסקית הוגנת באופן שעומד בכל דרישות חוקי התחרות ובכלל זה קיום קפדני של הוראות חוק ההגבלים העסקיים והתקנות מכוחו. החברה אף אימצה נוהל מפורט הסוקר את כללי ההתנהגות המצופים מעובדי החברה בהיבטים אלה.

2.5     הצעות מחיר

 • החברה תבחן בשלבים המוקדמים ככל האפשר של הכנת הצעת המחיר ובין היתר את יכולת המימוש מכל הבחינות, לרבות לו"ז, איכות ואמינות המוצר ו/או השירותים, הערכה ריאלית של הסיכונים ותנאים חוזיים של הרוכש, בטחונות, אישורים, היתרים נדרשים, רישיונות והגבלות ביטחון.
 • הצעות המחיר של חברה יוגשו במטרה להגדיל את היקף המכירות של מוצרי החברה תוך שיקול עסקי להשגת רווחיות מרבית אפשרית וסבירה על ידי קביעת מחירים בני תחרות ושמירה על מוניטין חברה.
 • הצעות המחיר יערכו על בסיס תחשיבי עלות ורווח ובהתאם להנחיות שניתנו ליחידות חברה.

2.6     ניהול מו"מ

 • חברה תקפיד שבתהליך המו"מ עובדיה/נציגיה יתנהגו בצורה הולמת, יציגו בצורה אמינה את יתרונות חברה וינהגו ביושר והגינות.
 • מוביל העסקה לא יתחייב כלפי הלקוח, גם לא בעל פה, לגבי תוספות ושיפורים שלא מוגדרים וכלולים בהצעה או בחוזה ויפעל בהתאם להנחיות שקיבל למימוש המו"מ.

2.7       חתימת חוזים

 • החברה תקפיד על כנות וניסוח מדויק של תנאים חוזיים ותוודא שיש ביכולתה לעמוד בכל תנאיהם.
 • החברה תוודא שהנוסח הסופי של החוזה שייחתם בעקבות המו"מ עם הלקוח יכלול בצורה מדויקת את כל התנאים העסקיים, המשפטיים, הטכניים והכספיים, לרבות: אפיון המוצרים ו/או השירותים, בדיקות הקבלה, מקום המסירה והעברת הבעלות ותנאיהם, מקום האספקה, תנאיה ומועדיה, בטחונות, אחריות, הדרכה, ספרות טכנית, חלפים ושירות לקוח.
 • החברה לא תכלול בחוזה עם לקוח, סעיפים הנוגדים את החוק וההגבלים העסקיים על מנת שהחוזה יתבצע במסגרת הדין המחייב.
 • נהלי החברה מבטיחים שרק מורשי חתימה המוגדרים בנהלי החברה או מיופי הכוח שלהם, יחתמו על חוזים של החברה לאחר חתימת קיום של הגורמים המוסמכים וכי עובדיה לא יחרגו מסמכויותיהם ליצירת מחויבות של חברה כלפי צד ג'.
 • החברה תנקוט אמצעים כדי לוודא שיתממשו מחויבויותיה וזכויותיה עפ"י החוזה.

2.8       שירות ללקוח

 • החברה תקפיד להבטיח מתן שירות ללקוחות בהגינות מקצועית ועסקית ובהתאם למחויבות החוזיות.
 • שיווק אשראי צרכני: עובדי החברה המשווקים מוצרי אשראי ללקוחות יוודאו שללקוח אשראי צרכני ישווק ויועמד אשראי המתאים לצרכי הלקוח וליכולת ההחזר שלו.
 • החברה תפעל לפתרון בעיות המתעוררות לאחר קבלת המוצרים ו/או השירותים, הפעלתם ואחזקתם ובהתאם למשוב המתקבל מהלקוח.

2.9       יחסים עם גורמים בחו"ל

 • בכל קשר עם גורם בחו"ל (לקוחות, רשויות ממשלתיות ומוסדיות) תקפיד חברה על כיבוד החוקים והמנהגים של המדינה איתה מתקיים הקשר, כולל שמירה על כל חוקי היבוא/יצוא ועמידה בתקנים וחוקים המקובלים.
 • עובדי חברה, יונחו להתנהגות נאותה בנסיעות בתפקיד לחו"ל (פגישות עם לקוחות, ספקים, ועידות, מופעים וכד'), לציית לחוקי המדינה בה הם שוהים ולא לבצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול להיראות כפגיעה במנהגים, ובערכי דת מקומיים.

 

3. יחסים עם ספקים ומתחרים

3.1       כללי

כדי לספק מוצרים/שירותים איכותיים במחירים תחרותיים, החברה תשים דגש על רכישת סחורה/ציוד/שירותים איכותיים מספקיה על בסיס איכות, לוח זמנים ומחיר. תהליך קבלת ההחלטות בנושא רכש, מכירה והקשר עם ספקים ייעשה בהתאם לדין ולנוהלי חברה.

3.2       יחסים עם ספקים

 • החברה מבצעת חלק משמעותי מפעילותה באמצעות ספקים חיצוניים בארץ ובחו"ל בכפוף לכל דין החל לגביה.
 • החברה רואה בספקיה שותפים לעשייה ופועלת עם ספקים חיצוניים על בסיס מערכת אמון הדדית תוך שותפות להצלחה.
 • החברה תקפיד על כך שספקיה יבחרו, אם בהליך של תחרות ואם לאו – הכול בכפוף לדין המחייב אותה, בצורה הוגנת ותוך שקלול כל הקריטריונים הסבירים והרלוונטיים.
 • החברה תקפיד על כך שיובהר לספק את המצופה ממנו במהלך העבודה ויוגדר לו מראש במסגרת מסמכי הרכש את תכולת העבודה, איכותה ולוחות הזמנים לאספקה.
 • החברה לא תכלול בחוזה עם ספק, סעיפים הנוגדים את החוק ותעמוד במגבלות ההיתרים שנתנו במסגרת הרישיונות השונים בעת ביצוע הרכש.
 • החברה מצפה מספקיה לנהוג על פי החוק ועל פי כללים אתיים מקובלים.

3.3       יחסים עם מתחרים

 • החברה עוסקת בתחומים רבים ומגוונים ומספר מתחריה רב.
  החברה מעריכה את עצמה כמובילה בחלק מהתחומים ומקפידה לא להטיל דופי במתחרים ובחברות אחרות.
 • החברה תנהל את פעולותיה ועסקיה בצורה ישרה והוגנת תוך שמירה על זכויות הצדדים האחרים.
 • עובדי החברה, ספקיה ונציגיה יונחו שלא להשיג או לנסות להשיג מידע על המתחרים בדרך לא חוקית.

4.  שמירה על נכסים

4.1       כללי

 • החברה משקיעה מאמצים רבים ומקפידה מאוד לשמור על נכסיה מפני שימוש לא נאות בהם ובכלל זה שימוש שלא למטרות חברה.
 • נכסי החברה משמשים את העובדים למטרות עסקיות של החברה בלבד. חברה אוסרת שימוש בנכסים למטרות רווח או תועלת אישית או פעילויות שלא קשורות לחברה.

4.2       ציוד ורכוש קבוע

 • החברה מיחסת חשיבות רבה לניהול יעיל של ציוד וכלי עבודה ותקפיד שכל פריט רכוש/ציוד, המתקבל בחברה, יירשם בהתאם לסוגו.
 • החברה תדרוש ותקפיד שכל עובדיה יקפידו על שמירה של ציוד וידווחו לממונה על כל שינוי במצב הרכוש, כולל מיקום, אבדן או נזק לרכוש. עובדי החברה מונחים להשתמש בציוד בהתאם לתחומי המיומנות ובתחומי התפקוד לו נועד הציוד.
 • טובין יוצאו מחברה על פי צרכי חברה ולפי נהליה.

4.3      שימוש במערכות המחשב

 • עובדי החברה יקפידו על שימוש נאות במחשב כדי למנוע מצבים מסוכנים לחברה מבחינת עסקית ופגיעה שלא מדעת בזכויות הפרט או זכויות צד שלישי.
 • החברה תדרוש מהמשתמשים להקפיד על שימוש למטרות החברה בלבד במערכות המחשב ובתוכנות שאושרו על ידי הגופים המוסמכים לכך ונרכשו או נתקבלו כדין ובהתאם לתנאים של הרכישה/קבלה ולמנוע הכנסת קבצים בעלי תוכן בלתי ראוי.
 • החברה מחנכת לערנות מיוחדת בנושא "בטחון מחשבים" באמצעות נהלים והדרכה מסודרת.
 • החברה תדרוש מעובדיה להקפיד על שימוש נכון ונבון באינטרנט, בטלפון, בדוא"ל ובפקס למטרות החברה. על העובד המשתמש במערכת לוודא שאינו פוגע בכל דרך שהיא בחברה או בתדמיתה, בלקוחותיה, בשותפיה, בספקיה או בכל אדם או גוף הקשור אליה.
 • החברה מקיימת מערך אבטחת מידע למניעת הדלפה ולשמירה על צנעת הפרט.

4.4       נכסים של לקוחות וספקים

 • החברה מקפידה על שימוש נאות בנכסים של לקוחות וספקים הקשורים עימה כפי שהיא נוהגת ביחס לנכסיה. החברה מוודאת שהשימוש בנכסים אלה נעשה בצורה אחראית ובכל מקרה בהתאם למטרות ושימושים שסוכמו עם הלקוחות והספקים, תוך אבטחת מידע עיסקי.

 

5.  סביבת העבודה

5.1       כללי

 • החברה תחתור לשמירת סביבת עבודה בריאה, בטוחה, יצירתית ויצרנית ללא אפליה או הטרדה.
 • החברה לא תסבול פעולות, הערות או השמצות על רקע גזעי, דתי, עדתי או מיני או אפליה על רקע נחיתות גופנית או נכות וכל הערה או התנהגות אחרת במקום העבודה היוצרת, מעודדת או משרה אווירה עוינת, מאיימת, אלימה או בלתי הולמת ותקפיד על מניעת פגיעה בכבוד האדם וחירותו.
 • החברה תעודד מצוינות ושיפור היכולת המקצועית, יושרה, עבודת צוות, כבוד הדדי ותקשורת פתוחה בין העובדים. החברה מצפה מהעובדים לפעול ביושר, באחריות, בדייקנות, בהגינות, במקצוענות, במסירות ובנאמנות.
 • החברה תעודד ותכבד את זכותו של כל עובד או מנהל להציג עמדה שונה, לבקר את חברה, פעילותה ומוצריה אולם בפורומים ניהוליים ומקצועיים פנימיים. בכל מקרה, לאחר קבלת החלטה, על העובד לקיים את החלטת הממונים ולפעול לפי החוקים, הנהלים והכללים המחייבים.
 • החברה תאסור הטרדה מינית ופועלת בהתאם לחקיקה בעניין זה. החברה אף מינתה כמחויב, אחראית מכוח החוק לקבלת וטיפול בתלונות על הטרדה מינית, מתן ייעוץ, תמיכה והדרכה.
 • החברה תבטיח זכויות, תגבה, תתגמל ותוקיר את פעילותם של העובדים המשרתים במילואים.

5.2       העסקת עובדים

 • החברה תעסיק עובדים על בסיס כישוריהם, השכלתם, התאמתם לדרישות וללא כל אפליה ובשכר הולם.
 • החברה מקיימת את סיכומי העבודה שסוכמו עם עובדיה.
 • מדיניות החברה ונהליה תומכים בחופש העיסוק וניוד עובדים בין היחידות וזאת על פי צרכי חברה ויכולתו של העובד.
 • קידום, הערכה ותגמול העובדים נקבע על ידי המנהלים הממונים ועל פי הישגיהם של העובדים ומדיניות חברה.
 • העסקת קרובי משפחה מבוקרת ונעשית על פי כללים ברורים בנושא ובכללם דיווח ואישור על ידי האורגנים המוסמכים בחברה במקרה של העסקת קרובי משפחה של בעל השליטה בחברה ו/או של נושאי משרה בחברה, ובכפוף לדרישות החוק. לא ייקלטו בחברה קרובי משפחה בתפקידים אשר עלולים לעורר חשד לניגוד עניינים. מקרים חריגים ידווחו למנכ"ל או ליועץ המשפטי של החברה ויטופלו בהתאם להוראות הדין והכללים המחייבים בנושא.

5.3       ציפיות ממנהלים ועובדים

   

 • החברה מצפה ממנהל ועובד בחברה לשאת באחריות, לדבוק בסטנדרטים גבוהים של התנהגות אתית, לנהוג ביושר ובהגינות, להופיע בלבוש הולם ובהופעה מסודרת.
 • על המנהל/עובד חלה חובת אמונים לחברה, לנהוג בתום לב, לפעול לטובתה ושמה הטוב ולייצגה באופן נאות. על המנהל/עובד לפעול בנאמנות לחברה ולא יהיה נתון ו/או יראה כנתון להשפעות לפעולות המתנגשות עם טובתה של חברה.
 • המנהל/עובד חייב לציית לחוקים ולתקנות החלים על חברה ולשמש דוגמא בהתנהגות האישית וביושרה בדרך ההולמת את מעמדו.
 • אחריות הבסיסית של המנהל/עובד, לפעול בהחלטותיהם לפי מיטב שיקול הדעת המקצועי והעסקי ובדרך הטובה ביותר לחברה.
 • האצלת סמכויות תעשה בצורה נכונה, אחראית, הגיונית ונאותה הן מבחינת הנושא המואצל והן מבחינת היקף ההאצלה, תוך פיקוח שוטף.
 • מנהל/עובד בחברה, ייצגו ו/או יפעלו בשם חברה רק בנושאים בהם הוסמכו ו/או התבקשו על ידי הדרג הממונה לעשות כן.

5.4   צנעת הפרט

 • החברה תקפיד על הגנת פרטיותם של עובדיה ושל גורמים הבאים עימה בקשרי עבודה וקשרי עסקים. החברה לא תתיר חשיפת נתונים הנוגעים לפרטיותו אישיותו, צנעת אישיותו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, תנאי שכרו והעסקתו, דעותיו, אמונתו וכיוב' של עובד או גורם אחר ללא הסכמתו, אלא אם הדין מחייבה לעשות כן.
 • בין היתר מעגנים הנהלים את חובת רישום מאגרי מידע בבעלות החברה עפ"י חוק הגנת הפרטיות, מאגרים אשר מכילים מידע רגיש אשר נוגע לצנעת הפרט. החברה כמחזיקה בפועל במאגרים ומנהלת אותם כנדרש עפ"י החוק.
 • החברה מקפידה כי עובדים אשר מתוקף תפקידם נחשפים למידע הנוגע לצנעת הפרט של עובדים אחרים בארגון ו/או של לקוחות החברה ו/או של ספקי החברה, לא ימסרו ו/או יגלו את המידע לכל גורם בלתי מוסמך שהוא, ולא יעשו בו שימוש לכל מטרה אחרת ושלא לצרכי עבודתם ומתוקף תפקידם.

5.5     דיווחים ומצגות

 • החברה תקפיד על דיווחים אמינים, נכונים, מלאים ומדויקים בהתאם להוראות הדין וכללי ועקרונות הקוד האתי.
 • אין לערוך מצגים כוזבים או מטעים בדוחות כספיים פנימיים או פומביים, ו/או בדיווחים מידיים שיפורסמו לציבור ואסור בתכלית לדווח מידע מוטעה, לא נכון, שלא ביושר או בכוונה להטעות.
 • עובדי החברה יביעו את דעתם המקצועית בנושאים המופקדים בידיהם ללא פניות ומשוא פנים. נשמרת זכותם של העובדים לבקר את חברה ומוצריה בפורומים מקצועיים וניהוליים בחברה. ביקורת מעין זו מחוץ לחברה, מחייבת את העובד ליידע גורמי הנהלה מוסמכים מראש ולפעול לפי הנחייתם.

5.6     נתונים כספיים

 • החברה תקפיד לרשום פעולות חשבונאיות בעסקאות עם ספקים, לקוחות וכל גורם חיצוני אחר, באופן מלא ומדויק בספרים, תוך גילוי נאות ובהתאם לאמות המידה ועקרונות החשבונאות ובהתאם להנחיות מחייבות של הרשויות.
 • החברה תשתף פעולה באופן מלא במבדקים ובדיקות שעורכים מזמינים ורשויות כדין.

5.7     פעילות פוליטית

 • החברה תפעל למניעת השימוש בעובדיה, במתקניה ותדמיתה למטרות פוליטיות ולניצול החברה, מעמדה ותדמיתה למטרות רווח פוליטי.
 • החברה תאסור קיום או עיסוק בפעילות פוליטית מכל סוג שהוא או קידום אינטרסים אישיים בתחום זה בשעת העבודה ובמתקני החברה.